Κεντρική Σελίδα | Στόχοι | Το Σχέδιο | Καινοτομία | Συντελεστές | Παραδοτέα | Επικοινωνία | Εργαλεία


 

 


ΕΝΔΙΚΤΗΣ

Εκτίμηση Επίδοσης Δικτύων με Παροχή Ποιότητα Υπηρεσίας

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΝΔΙΚΤΗΣ ασχολήθηκε με τη μελέτη αρχιτεκτονικών και μηχανισμών που υποστηρίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για σταθερά και κινητά δίκτυα όπως και την ανάπτυξη εργαλείων και θεωρητικών μεθοδολογιών για εκτίμηση της επίδοσης τέτοιων εφαρμογών. Κύριος στόχος του προγράμματος υπήρξε η εις βάθος αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων που έχουν προταθεί για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σταθερών και κινητών δικτύων μέσω εκτενών και ρεαλιστικών αναλύσεων και συγκρίσεων των επιδόσεών τους. Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιήθηκαν μια πλειάδα από διαφορετικές τεχνικές ανάλυσης δικτύων όπως: εργαλεία προσομοίωσης δικτυακών αρχιτεκτονικών, πιλοτικά πειράματα σε πραγματικά δίκτυα και μαθηματικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους ανάλυσης της επίδοσης συστημάτων.

Το πρόγραμμα ΕΝΔΙΚΤΗΣ χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών - ΠΕΝΕΚ 2001.

 

 

 

 

Υποστηρίζεται και διατηρείται από τον elmagio technologies ltd (c) - Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.