Κεντρική Σελίδα | Στόχοι | Το Σχέδιο | Καινοτομία | Συντελεστές | Παραδοτέα | Επικοινωνία | Εργαλεία


 

 


Στόχοι του Σχεδίου

Γενικοί Στόχοι

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΝΔΙΚΤΗΣ αποσκοπεί στη μελέτη αρχιτεκτονικών και μηχανισμών που υποστηρίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για σταθερά και κινητά δίκτυα (π.χ. σταθερά χαμηλή καθυστέρηση στην παράδοση πακέτων, μικρό ποσοστό χαμένων πακέτων και ψηλό και σταθερό throughput capacity), όπως και εργαλείων και θεωρητικών μεθοδολογιών για εκτίμηση της επίδοσης τέτοιων εφαρμογών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των πιο κάτω γενικών στόχων.

Πρώτο, θα μελετηθούν διάφορες αρχιτεκτονικές ποιοτικών υπηρεσιών και πρωτοκόλλα κινητών δικτύων και θα προσδιοριστούν παράμετροι που επηρεάζουν την επίδοση των πρωτοκόλλων αυτών.

Δεύτερο, θα προταθούν μέθοδοι που θα επιτρέπουν τη μοντελοποίηση και την εκτίμηση της επίδοσης δικτυακών συστημάτων σε θεωρητική βάση και θα υλοποιηθεί εργαλείο για την αυτοματοποιημένη ανάλυσή τους.

Τρίτο, θα διεξαχθεί μια εκτενής και εις βάθος ανάλυση των αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων υπό μελέτη, από την άποψη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τόσο τυπικές μεθόδους όσο και προσομοιώσεις και πιλοτική εφαρμογή. Η ανάλυση αυτή θα επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αρχιτεκτονικών αυτών και των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν.

Τέλος, με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα θα προταθούν εισηγήσεις για αρχιτεκτονικές και αλγόριθμους για βελτιωμένες υπηρεσίες σε σταθερά και κινητά δίκτυα.

[Top]

Ειδικοί Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί Στόχοι

Στα πλαίσια του ερευνητικού αυτού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη με στόχο την εκτίμηση της επίδοσης δικτυακών εφαρμογών για ποιοτικές υπηρεσίες. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την επίτευξη των πιο κάτω ειδικών στόχων.

Πρώτο, θα προταθούν και θα εφαρμοστούν τυπικές μέθοδοι (formal methods) για τη μαθηματική ανάλυση δικτυακών συστημάτων. Τέτοιες μέθοδοι θα διευκολύνουν τη μελέτη και την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων υπό μελέτη, θα ενισχύσουν αποτελέσματα που δίνονται μέσω προσομοιώσεων και πιλοτικής εφαρμογής, και θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη σχετικά με την επίδοση των αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων. Οι τυπικές μέθοδοι που προτείνονται αφορούν τη δημιουργία τυπικού προτύπου με αυστηρή σημασιολογία το οποίο θα επιτρέπει τη συνθετική και ιεραρχική μοντελοποίηση συστημάτων από σχεδιαστές και την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον υπολογισμό σημαντικών ποσοτήτων παροχής υπηρεσιών όπως μέσος όρος πακέτων που διαπερνούν το δίκτυο, μέσος όρος μεγέθους ουράς κλπ.

Δεύτερο, θα αναλυθούν αρχιτεκτονικές παροχής ποιοτικών υπηρεσιών μέσω προσομοιώσεων, πιλοτικών υλοποιήσεων και των προτεινόμενων θεωρητικών μεθόδων.

Τρίτο, θα μελετηθούν πρωτόκολλα κινητών δικτύων. Θα προταθούν ποσότητες (metrics) σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν αυτά τα πρωτόκολλα και θα χρησιμοποιηθούν πιλοτικά δίκτυα, προσομοιώσεις και θεωρητικές μέθοδοι για αξιολόγησή τους.

Τέλος, θα προταθούν βελτιωμένες αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα για ποιοτικές υπηρεσίες για κινητά και σταθερά δίκτυα.

[Top]

 

Υποστηρίζεται και διατηρείται από τον elmagio technologies ltd (c) - Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.